Milarepa Songs01-01
02-02
03-03
04-04
05-05
06-Lama Chenno
07-07
08-08
09-Vaja Guru Mantra
10-10
11-11
12-12
13-13
14-14
15-15
16-Root Lama Prayer
17-Avalokiteshvara Mantra
18-Manjushri Mantra
19-Vajrapani Mantra
20-Green Tara Mantra